چرا عاقل کند کاری...

بالاخره پس از سه چهار هفته، انگار خبر به سايت شورای... رسيد و آن صفحه را بستند. باز هم خدا رفتگانشان را بيامرزد؛ چون ميتوانستند نبندند و همينطور آدمهای بی مسؤليت بيايند و بخش نظرخواهی آن را به دشنام و نسبت ناروا دادن به اين و آن بيالايند.

اميدوارم که مسؤلان اين سايت و نيز همه کسانی که دست اندر کار نشر و انتشار هستند، هميشه وجدانِ حرفه ای را در نظر داشته باشند و مسؤلانه با کارشان روبرو شوند.

من همچنان خوشبين باقی ميمانم: اشتباهی بود که موجبِ سوءِ تفاهم شد و اگرچه دير، با حذف آن صفحه برطرف گشت. 

/ 0 نظر / 8 بازدید