با خودم فکر میکردم: اين يادداشتها را برای چه و که مينويسم؟
اول: برای خودم. ميتوانم بعدها به اينها رجوع کنم، ببينم چه ها شده است و چه ها کرده ام و چرا...
دوم: وسيله ارتباط خوبی است با دوستانم که در سراسر جهان پراکنده اند. (شايد فرصتی دست داد و نوشته ها، مقاله ها و داستان هايم را هم همينجا گذاشتم. شايد هم کارهای مستندم را... از بس پول پست داده ام بيچاره شده ام!)
سوم: می توانم از نظر ديگران باخبر شوم...
بعد با خودم فکر کردم: واقعا که عجب نابغه ای هستم من! تازه يکی دو روز است، آنهم به کمک بهرام، ياد گرفته ام اين چند خط را بنويسم، آن وقت تازه به بديهياتی می انديشم که مدتهای مديد است هر جوان و نوجوانی يا حتا کودکی تمامش را فوت آب است...
***

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهرام

آغاز فعاليت وبلاگ تان را تبريک می گويم و اميدوارم که دوام داشته باشد و به بهانه ای و وسوسه اس برای نوشتن بيشتر تبديل شود. بهرام