يک شعر ناتمام...

اينگونه ميگذرد عمر
پرشتاب...
در باد، در غبار...
و برگهای زرد
سرگردان...
پاييز زودرس
آهسته ميرسد از راه...
باران نم نم و
چتر شکسته و
کتابهای نانوشته...
حسرت کنارمان مينشيند،
خاموش چای مينوشد
و دفترچه های سفيد را ورق ميزند...
***

/ 0 نظر / 8 بازدید