هشت روز این مثنوی تاخير شد...

آخرين يادداشت را ۲۰ مهر نوشتم، حالا ۲۸ مهر است... اينجا ماههای ايرانی را گم ميکنيم. امروز ۲۱ اکتبر است. پريروز و ديروز برف مبسوطی باريد. (ناگهان يادم افتاد: «مبسوط» تکيه کلام ناصر کاخساز بود که درست سی سال پيش، برای اولين بار در زندان تبريز ديدمش... حکايتش بماند سر فرصت بنويسم. در يکی از اين سايتها ديدم که گويا ميآيد يا قرار است بيايد يا شايد هم آمده است به استکهلم برای ايراد سخنرانی. کاش ميشد سری هم به اين شهر ما ميزد...)
برف سفيد و شفاف باعث خوشحالی بچه هاست. مازيار چه کيفی کرد اين دو روز با دوستهاش! چقدر برف بازی کردند! پرسيد: تو برف را دوست نداری؟ گفتم: نه. گفت: برای اينکه بازی نميکنی...
راست ميگويد. ما بزرگ شده ايم و «بازي» را فراموش کرده ايم. درگير بازيهای احمقانه زندگی شده ايم.
آهنگ قشنگ «روز برف بازيه...» از ثمين باغچه بان را گذاشتم و باهم گوش داديم. چقدر اين نوار «رنگين کمان» او که شعرها و آهنگهاش را خودش ساخته و اولين باغچه بان آنها را خوانده و گمانم سال ۱۳۵۸ درآمد زيباست! چرا ديگر ادامه نداد؟ حالا کجاست ثمين باغچه بان؟ پسر جبار باغچه بان... که در «کتاب هفته»ها داستانهای عزيز نسين را ترجمه ميکرد با احمد شاملو... يکبار شنيدم رفته ترکيه زندگی ميکند. پرويز کلانتری بايد خبر داشته باشد از او... پرويز حالا کجاست؟ گاهی در تهران و گاهی در لوس آنجلس که دخترش آنجاست؟ چند سال است نديده امش؟ آن سالهای اواسط دهه پنجاه که در کانون با هم کار ميکرديم (او مدير مراکز آموزش هنری بود و من مثلا رييس مرکز آموزش فيلمسازی!) روزی چندبار همديگر را ميديديم. او مدير فصلنامه «خط و ربط» بود و من مثلا سردبير آن نشريه و چقدر دعوامان ميشد سر اين مطلب و آن مقاله و اين حرف و آن حديث و من قهر ميکردم و ميگفتم نميکنم و پرويز با آنکه از من بزرگتر بود (و هنوز هم البته هست!) نميگذاشت به نيم ساعت بکشد، زنگ ميزد که: قهوه داری؟ ميام باهم يه قهوه بخوريم... ميآمد و آشتی ميکرديم و فنجانی قهوه مينوشيديم و گپ ميزديم و شعر ميخوانديم و درد دلکی ميکرد و ميرفت تا باز اگر نه همان روز، فرداش باز سر موضوع ديگری دعوامان شود... من آن زمان جوان بودم و کله ام پر باد بود و پرويز سن و سالی ازش گذشته بود!

/ 0 نظر / 7 بازدید