خط و ربط

جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸۱

با علم ناقص، هنر به خرج دادن!
آمدم هنر به خرج بدهم عبارت منقول از دن کیشوت را مشخص کنم، خراب کردم! زیرش خط کشیدم! رفتم نگاه کردم دیدم خوانا نیست. با معذرت دوباره مینویسم، بدون هنرنمایی!

... بکوش تا با خواندن داستان تو، افسرده دل به خنده آید و خنده رو بر شادیش بیفزاید، ساده دل احساس کسالت نکند و زیرک بر ابداع آن آفرین گوید، متفرعن آن را تحقیر نکند و خردمند خویشتن را ناگزیر از ستایش آن بداند...
***
ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral