خط و ربط

سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱

اخبار روز و نامه های شاملو...
سايت اخبار روز در گشت و گذار در وبلاگها لطف کرده و يادداشت سردستانه مرا درمورد کتاب نامه های شاملو که مدتی پيش نوشته بودم، نقل کرده است.
خدا بخير بگذراند!
من که اين يادداشت را همينجوری نوشته بودم و جمعی از دوستان خوانده بودند، اصلا تصور نميکردم جای ديگری نقل شود!
به قولی حسن خوبی(!) وبلاگ اين است که پنهانکاری و خصوصی بازی انگار ندارد! و چه بهتر از اين...
نمونه اش بر و بچه های داخل ايرانند که مينويسند و چه شجاعانه و بی پروا هم مينويسند! دمشان گرم!
حالا مهم نيست... دشمن کم داشتم، تعداد ديگری به جمعشان افزوده ميشود!
اين را که ديگر همه شنيده اند: يکی داشت شب پای ديواری را ميکند برود دزدی. يکی پرسيد چه ميکنی؟ گفت دارم کمانچه ميزنم. گفت پس صداش کو؟ گفت صداش فردا درمياد!
حالا صدای اين کمانچه کشی من هم همين امروز و فرداست که درآيد: از هر دو سو: از داخل و از خارج!
اين هم از حسن بدی (!) وبلاگ نويسی!
***
از اين پس، هر روز اگر شده يک فقره، يادداشت خواهم نوشت!
(این هم از تهدید در آخر شب!)
ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral