خط و ربط

یکشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٩

یک شعر

لمسِ خوشبختی

زیرِ پایِ ماست شهر.

اینجا نشستهایم

بالایِ تپه،

من و تو

و آرامشِ غریبی داریم.

میتابد خورشید

میوزد باد

و میدرخشد دریا

                     از دور...

همهمهایست مُلایم

صداهایِ شهر

در زمینۀ سکوتِ مهربانِ ما.

کم نیست

حرف برایِ گفتن و شنیدن

آنهم

پس از اینهمه سال

که خورشید بود

باد بود و

دریا هم بود

و این تپه

همینجا بود

مُشرف بر شهری ناآشنا

اما ما نبودیم اینجا

هریک

جایی بودیم

که خورشید بود و

باد بود و

دریا

گاهی بود و

گاهی نبود

و روزها

شب میشد و

شبها

        روز

و همچنان میتابید خورشید

و میوزید باد

و دریا

هر جا که بود

اگر بود،

میدرخشید

             از دور...

حالا

نباید شکست

این سکوتِ مهربان را

همین که تو هستی و

من هستم

و این آرامشِ غریب هست

                                 کافیست.

این حال

اگر بماند،

میتوان ساعتها

نشست همینجا

کنارِ هم

رویِ همین تختهسنگ

بیهیچ کلامی

                 خاموش...

جُرعهای آب

رفع خواهد کرد

                    تشنگی را

و لُقمهای نان

                گُرسنگی را...

و سیبی هم اگر باشد

                        (که معمولاً هست)

ـ سبز، سُرخ، یا که زرد ـ

گاز خواهیم زد آن را

بهنوبت

و گوش خواهیم داد

به صدایِ جویده شدنش

                            میانِ دندانهامان...

با همین چیزهایِ کوچکِ ساده

میتوان

لمس کرد خوشبختی را...

گیرم که

کوتاهمدت و

              ناپایدار...

و چون بازگردیم به غوغایِ شهر

روشن است که

هر یک به راهِ خود میرویم

و باز غرق میشویم

در کسالتِ روزمرگی

و تکرارِ مُکررِ بیهودگی:

روز را به شب رساندن و

شب را به روز

                  با کابوس...

و معمولاً فراموش میکنیم

آن حالِ خوب را

آن آرامشِ غریب را

و آن سکوت را

همان سکوتِ مهربان

همراه با همهمۀ ملایمِ شهر از دور...

تا چه هنگام

در کدام فصل

باز همدیگر را ببینیم

در کدام شهر

و بالایِ کدام کوه یا تپه،

تا ساعتی

کنارِ هم بنشینیم

بر تختهسنگی

و مهربان شود سکوتمان

و آرامشِ غریب بیاید

همراه با تابشِ خورشید و

وزشِ باد

و شاید درخششِ دریا

                          از دور...

شنبه، یازدهم سپتامبر 2010

ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral